سامانه جامع موسسات خیریه سراسر کشور

نشان شده ها

اعضای جدید

کریم اهل بیت

23 اردیبهشت 1399

کریم اهل بیت
مركزی - ساوه
حسنات

05 اردیبهشت 1399

خیریه حضرت ابوالفضل
اصفهان - برخوار
حسنات

03 اردیبهشت 1399

حضرت ابوالفضل
اصفهان - برخوار
حسنات

16 دی 1398

خیریه امام حسین (ع)
اصفهان - نجف آباد

خبرهای ویژه